a
Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit duis sed.
Monday - Friday 08:00 - 20:00

Saturday and Sunday - CLOSED

+ 0800 2466 7921

office@mikado-themes.com

34th Avenue

New York, W2 3XE

Top

Algemene voorwaarden

Building Elegance BV statutair gevestigd te Etten-Leur aldaar kantoorhoudende aan Pottenbakkerstraat 10, 4871 EP.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Building Elegance BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Building Elegance BV, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon, die schriftelijk, dan wel anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
c. Buiten de macht van Building Elegance BV liggende omstandigheden: brand- en waterschade, weersomstandigheden, werknemers acties, machine-defecten, oorlog, rampen, pandemieën, energiestoringen, vertragingen bij toeleveranciers, etc.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Building Elegance BV en haar Opdrachtgevers, waarbij Building Elegance BV goederen en/of diensten levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet nader in de onderhavige algemene voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Slechts indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen ten aanzien van overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden van Building Elegance BV blijven alsdan onverminderd van toepassing.
2.3 Standaard voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Building Elegance BV zijn aanvaard.

3. Aanbieding en overeenkomst
3.1 Aanbiedingen zijdens Building Elegance BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2 Indien een Opdrachtgever een door Building Elegance BV gedaan vrijblijvend aanbod accepteert, heeft Building Elegance BV desalniettemin het recht het aanbod, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
3.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Building Elegance BV. Aanvaarding geschiedt door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Building Elegance BV, dan wel het door Building Elegance BV feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Building Elegance BV heeft het recht, indien een opdracht voor de levering van goederen dan wel uitvoering van diensten niet aan haar wordt gegeven, alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

4. Prijs
4.1 De prijzen genoemd in aanbiedingen en overeenkomsten van Building Elegance BV zijn exclusief B.T.W., invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege alsmede transport- en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De prijzen worden in euro’s weergegeven, tenzij bij nadere berichtgeving door Building Elegance BV anders wordt bepaald.
4.3 Building Elegance BV heeft het recht de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover er zich omstandigheden voordoen, waaronder begrepen kostenverhogingen en valutawijzigingen, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst, voor zover nog niet door Building Elegance BV is gepresteerd, te ontbinden.
4.4 De inhoud van brochures, drukwerken en dergelijke binden Building Elegance BV niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

5. Betaling
5.1 De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 30 na factuurdatum en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden.
5.2 Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is Opdrachtgever een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5.3 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door opdrachtgever gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5.4 Indien geen tijdige (deel)betaling plaatsvindt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de gehele (restant)vordering direct opeisbaar. Building Elegance BV kan te allen tijde vooruitbetaling of nadere zekerheid van de Opdrachtgever verlangen.
5.5 Indien Building Elegance BV haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
5.6 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Building Elegance B.V. is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

6. Buitengerechtelijke kosten
6.1 Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een Invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van Opdrachtgever.Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van
450 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van Building Elegance BV om een hoger bedrag aan
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.
6.2 Indien Building Elegance BV haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder
begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te
vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend
adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van
artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
6.3 Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Building Elegance BV is
ingeroepen, respectievelijk door Building Elegance BV incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere
vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

7. Opschorting
7.1 Building Elegance BV heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke
blijft met (tijdige) betaling, nalaat op verzoek van Building Elegance BV zekerheid in de zin van Artikel 5.4 van deze
voorwaarden te stellen, dan wel op enige andere wijze in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens Building Elegance BV na te
komen.
7.2 Building Elegance BV heeft tevens het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder in verzuim te
geraken, indien door buiten de macht van Building Elegance BV liggende omstandigheden en/of door wijziging van de
(voorwaarden van de) overeenkomst niet van Building Elegance BV gevergd kan worden (tijdig) na te komen.

8. Levering en risico; speciaal op maat gemaakte bestellingen
8.1 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Building Elegance BV door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke
te worden gesteld, waarbij alsnog een redelijke termijn, van minimaal 7 werkdagen, voor nakoming dient te worden gegeven.
8.2 Opdrachtgever is gehouden zijn/haar volledige medewerking aan de aflevering te verlenen. Opdrachtgever is zonder
ingebrekestelling in verzuim, indien hij de door Building Elegance BV te leveren goederen en/of diensten niet na het eerste
verzoek van Building Elegance BV afneemt.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Opdrachtgever zijn/haar bedrijf
uitoefent.
8.4 Verlies en beschadiging van zaken, waarover de overeenkomst tussen Building Elegance BV handelt, zijn voor risico van
Opdrachtgever op het moment, waarop deze in de feitelijke macht van (een hulppersoon) van Opdrachtgever zijn gesteld
dan wel vanaf het moment dat Opdrachtgever weigert zijn/haar medewerking te verlenen aan de aflevering.
8.5 Indien de aflevering van door Building Elegance BV te leveren goederen door voor rekening van Opdrachtgever komende
omstandigheden wordt vertraagd, is Opdrachtgever gehouden de als gevolg daarvan door Building Elegance BV geleden
schade, waaronder begrepen kosten van vervoer en opslag, te vergoeden.
8.6 In het geval van specifiek op maat gemaakte bestellingen of specifiek niet op voorraad zijnde goederen die de Opdrachtgever
besteld, bestaat er een mogelijkheid dat afwijkingen kunnen optreden in de werkelijke productie en levering van deze goederen
besteld door de Opdrachtgever met een marge van +/- 10% van de bestelde hoeveelheid. Facturatie vindt plaats op de
werkelijk geleverde productie. Niettemin kan Building Elegance BV niet garanderen dat zij de exact bestelde hoeveelheid van
de goederen kan produceren en leveren, Building Elegance BV zal alles er aan doen om deze niet standaard bestelling te
produceren en leveren. Verdere informatie aangaande afwijkende bestellingen, kan de Opdrachtgever opvragen bij de
klantenservice van de afdeling verkoop.

9. Reclame
9.1 Opdrachtgever is gehouden de door Building Elegance BV geleverde goederen binnen 3 werkdagen na aflevering te
controleren op afwijkingen van hetgeen schriftelijk is overeengekomen en eventuele afwijkingen c.q. gebreken direct schriftelijk
aan Building Elegance BV kenbaar te maken.
9.2 Opdrachtgever kan geen enkel recht meer jegens Building Elegance BV doen gelden, indien eventuele afwijkingen c.q.
gebreken niet binnen een termijn van 3 werkdagen na het tijdstip dat de afwijking(en) c.q. gebrek(en) is/zijn geconstateerd,
althans had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij Building Elegance BV is/zijn gemeld.
9.3 Opdrachtgever kan in ieder geval geen enkel recht meer doen gelden indien hij/zij de door Building Elegance BV geleverde
zaken in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken, heeft doen verwerken of aan derden heeft geleverd dan wel in
gebruik heeft doen geven.
9.4 Opdrachtgever kan voorts geen beroep doen op gebrekkige levering dan wel nakoming, indien de Opdrachtgever Building
Elegance BV niet de mogelijkheid heeft geboden eventuele gebreken, naar keuze van Building Elegance BV te herstellen,
aan te vullen of te vervangen.

10. Ontbinding/wijziging
10.1 Indien zich omstandigheden voordoen, waarmee Building Elegance BV bij de totstandkoming van de overeenkomst niet
bekend was en daardoor nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, heeft Building Elegance BV het recht van de
Opdrachtgever te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering mogelijk blijft.
10.2 Ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien Building Elegance BV toerekenbaar tekort
is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij
Building Elegance BV een redelijke termijn is gegeven voor het te niet doen van de tekortkoming.
10.3 Building Elegance BV kan, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten en winstderving, de overeenkomst, zonder
voorafgaande ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

  • Aan Opdrachtgever surséance wordt verleend, diens faillissement wordt aangevraagd dan wel diens onderneming wordt
    geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen.
  • Opdrachtgever nalaat de door Building Elegance BV gevraagde zekerheid als bedoeld in Artikel 5.4 van deze algemene
    voorwaarden te verstrekken.
  • Opdrachtgever enige andere op zijn/haar rustende verplichting uit de overeenkomst niet naleeft.

10.4 Bij gedeeltelijk ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Building
Elegance BV verrichte prestaties en komt Building Elegance BV ter zake een onverminderd recht op betaling toe.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Building Elegance BV is alleen aansprakelijk voor schade, die het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld
van Building Elegance BV en voor zover zij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan
Building Elegance BV een redelijke termijn tot herstel c.q. vervanging is geboden.
11.3 Building Elegance BV aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden bedrijfsschade
dan wel andere indirecte schade in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en
kostenbesparingen, door welke oorzaak dan ook.
11.3 De totale aansprakelijkheid van Building Elegance BV beloopt in geen enkel geval meer dan vergoeding van de schade tot
een bedrag, gelijk aan 10% van de ordergrootte, die voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief
omzetbelasting.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Building Elegance BV blijft eigenaar van de door haar geleverde of nog te leveren goederen, zolang de Opdrachtgever alle
vorderingen van Building Elegance BV terzake van de tegenprestatie, waaronder begrepen rente en buitengerechtelijke
kosten, uit de overeenkomst niet voldaan heeft. Zolang de Opdrachtgever alle vorderingen van Building Elegance BV,
waaronder begrepen rente en buitengerechtelijke kosten, uit de overeenkomst niet voldaan heeft, heeft Opdrachtgever de
bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, de feitelijke macht over die goederen
geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke
macht over de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat
a. deze bevoegdheden slechts aan Opdrachtgever toekomen indien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in het
kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf,
b. deze bevoegdheden slechts aan Opdrachtgever toekomen indien en voor zover Opdrachtgever van zijn wederpartij
contante betaling eist en verkrijgt of van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het
onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij, en
c. Opdrachtgever nimmer enige bevoegdheid tot het bezwaren van de aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte
goederen heeft. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan
door vervreemding van door Building Elegance BV aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen aan
derden, aan Building Elegance BV te cederen of – naar keuze van Building Elegance BV – te verpanden.

13. Vertrouwelijke informatie
13.1 Building Elegance BV alsmede Opdrachtgever staan er voor in dat alle informatie welke in het kader van de tussen partijen
tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en welke vertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven. Informatie is in
ieder geval vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

14. Intellectuele/Industriële eigendom
14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele
en/of industriële eigendom uit c.q. van de door Building Elegance BV geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te
verbergen.
14.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Building Elegance BV aan Opdrachtgever geleverde zaken,
daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven ten alle tijd eigendom van Building Elegance
BV en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Building Elegance BV niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, dan
wel op enige andere wijze aan derden worden vrijgesteld.

15. Boete
15.1 In de gevallen van overtreding van Artikel 13 en/of 14 van deze voorwaarden en/of in alle andere gevallen, waarin de
Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Building Elegance BV niet nakomt, verbeurt de Opdrachtgever aan Building
Elegance BV een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging of verrekening vatbare boete van 10% van de
ordergrootte, onverminderd het recht van Building Elegance BV op nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen.

Slotbepalingen
16.1 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bedingen
onverminderd van kracht.
16.2 De rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Building
Elegance B.V. kennis te nemen. Building Elegance B.V. blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde
rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
16.3 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
wordt expliciet geheel uitgesloten.